Уебсайтът Е-Ферма служи като онлайн център за предоставяне на консултантски услуги по стратегически мениджмънт и управление на проекти по ПРСР.

Уебсайтът Е-Ферма служи на собствениците на малки семейни ферми, ферми в етап на растеж, търговски ферми, млади фермери и всеки друг бизнес в селските райони.          

Уебсайтът Е-Ферма е онлайн инструмент за планиране, с който собственикът на фермата може сам да планира своите проекти и бизнес планове.

Уебсайтът Е-Ферма предоставя достъпен и формален управленски процес по планиране на базата на утвърдени практики за цялостно планиране на фермата.

Технологията Е-Ферма е собственост на "ПИБС - Управленско консултиране" ООД и свързва фермерите с консултантите по управление и други секторни специалисти.Е-Ферма е средство за производство и доставка на:

    Проекти и бизнес планове по ПРСР

    Умения за изпълнение на задачата "Цялостно планиране на фермата"

    Индивидуална помощ за различни типове бизнес

    Текстов редактор и генериране на документа бизнес план и на проектите с един клик

    Работна структура, съвети, примери и ресурси, за да създадете възможно най-добрия бизнес план

    Платформата позволява да споделите бизнес плана и по този начин да си взаимодействате с Вашите бизнес и агро консултанти.

    Помощ в маркетинговото планиране и изпълнението на маркетинговия план чрез предоставяне на месечни или седмични планове за действия и анализи.

 

Технолигията на Е-Ферма прави процеса по планиране разбираем, без изискване за техническа грамотност от потребителя, с ниски разходи и високо качество, за да може и най-малките стопанства да имат достъп до скъпо струваща висококвалифицирана помощ в областта на стратегическото управление на фермата.


Работата по разработката на бизнес плана е онлайн и изцяло формална и това ще даде като  резултат документи с ясни, кратки и точни послания.


Дизайнът на Е-Ферма осигурява помощ по мярка за различни типове бизнеси в селските райони. Всеки тип бизнес план има рамка, създадена специално за този конкретен вид бизнес и съвети и въпроси, които да Ви помогнат да развиете всяка точка от плана. За да е по-ефективен процесът по планиране, в системата са прикачени примери, съвети и връзки към допълнителни ресурси за всяка точка от плана.


Дизайнът на Е-Ферма е предвиден така, че да осигури на фермерите възможност да работят по време на планирането както самостоятелно онлайн, така и с консултант. Фермерът получава цялото ноу-хау за планиране, а нашите бизнес консултанти ще са винаги на един клик разстояние, за да помогнат при нужда.


Дигиталният бизнес план отваря нови възможности за фермерите да участват активно и успешно в процеса по планиране, въпреки първоначалните липси на умения. Умението за изграждането на плановете в онлайн среда ще ги улесни във вземането на решения и ще подобри достъпа им до финансиране. Фермерите, които пишат своите планове лично, преминават през всички аспекти на бизнеса и написаното накрая е това, което те наистина искат да се случи и знаят как може да се случи. Фермерът става реален собственик на плана си и започва да го използва като план за бъдещето!


Политиката на "ПИБС - Управленско консултиране" гарантира поддържането на безплатни услуги и предлагането на услуги с ниска себестойност и ниска крайна цена, без това да се отразява на качеството и ползите от тях. Управленските способности на собственика на всеки един бизнес са решаващ фактор за успеха, затова ние смятаме, че осигуреният достъп до висококачествени стандартизирани управленски услуги ще повлияе положително върху дългосрочната устойчивост на всеки земеделски бизнес.
         

"ПИБС - Управленско консултиране" доставя индивидуална помощ в създаването на следните типове бизнес планове и проекти:

•    За традиционните земеделски стопанства и ферми, които произвеждат предимно стоки, предназначени за преработка;
•    За ферми, които се съсредоточават върху най-малко една дейност с добавена стойност;
•    За всеки един бизнес.

      


                      


                             Интегрирано управление на проектите и бизнес стратегията

 

                                             

                                

                            

                                   

                                  Консултантска програма за електронни бизнес услуги

                                                 Резюме на процеса по обслужване

 

                                              За стартиращи фермери

              

Започнете със Стъпка 1. и попълнете формуляра за самооценка и План за действие   

 

/изтегли/ Електронната версия на инструмента ще функционира от февруари. 


I. Планиране на Апликацията

 

Стъпка 1. Интерактивен онлайн инструмент със SWOT анализ като рамка за стратегическо планиране и План за действие като резултат от стъпката /безплатна автоматизирана стъпка/

Стъпка 2. Онлайн среща с консултантския екип и сключване на Споразумение за управленско обслужване като резултат от стъпката.

Стъпка 3. Онлайн специализиран бизнес план/съдържанието на проекта и документите на проекта/-индивидуални елементи и архитектура на бизнес плана.

Стъпка 4. Самооценка на бизнес плана и Одобрен бизнес план като резултат от стъпката

Стъпка 5.  Вътрешно предварително одобрение на проекта като резултат от стъпката.

 

I.1. База данни с готови конвейерни проекти за големи ферми /след април/

I.2. Уеб инструмент за проследяване на финансова информация онлайн с цел прозрачност

 

 

II. Изпълнение на Апликацията

 

1. Електронен механизъм за постигане на целите в бизнес плана, апликацията и финансовите цели на фермера

2. Електронни прегледи и доклади за напредъка на всеки 6 месеца /на всеки 6 месеца ще се прави цялостен преглед и доклад за напредъка и изоставането на изпълнението на всички цели

3. Текущ месечен мониторинг /при големи проекти изпълнението ще се следи ежемесечно

 

 

Услугите са за 3 типа клиенти:1.    За стартиране на ферма (млади фермери)

2.    За управление на ферма (всички след 1-вата година)

3.    За производители на стоки за крайния потребител

 

 

 

    Специализираният бизнес план/проекта може да съдържа един или повече от изброените    компненти:       

  Стратегия                                   Финансов план                                           Маркетинг план          Оперативен план                      План за хората                                                     Бизнес план

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

 

Какви проблеми решаваме


Когато един фермер предприеме инициатива за участие във финансираща програма, той често не знае какво точно иска да постигне с проектите, а на пазара има много консултанти, които предлагат услуги по изготвяне на бизнес планове и проекти. За да привлекат и обслужат по-голям брой клиенти, те изработват по-бързо проектите, като работят с шаблони, с цел работата да се извърши по-бързо и на по-ниска цена. От друга страна, прецизната работа изисква много повече труд и постигането на високо качество на услугата ще доведе до нерентабилна за фермерите цена. Това кара фермерите да се изправят пред избор - да поръчат ниско качество на ниска цена или да заплатят твърде висока сума, за да получат желаното качество. Най-често фермерите избират първия вариант, но това води до разминаване между заложеното в проекта и техните реални възможности и потенциал. Разликата между двата варианта е, че в първия случай липсва дългосрочна бизнес визия и бизнес стратегия, а крайният резултат е, че фермерите сключват договори с ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени.


„ПИБС – Управленско консултиране“ ООД решава този проблем, като предлага съвсем различен подход, съобразен с най-добрите световни практики. Нашият подход ще доведе до разработването на  ясна логика, генерален бизнес план и интегриран проект, които ще бъдат собственост на фермера и ще са една активна онлайн пътна карта за управление на бизнеса през следващите 5 години. В резултат, фермерът ще кандидатства еднократно и ще финансира всички активи в контекста на добре осъзната цялостна бизнес стратегия, която ще определи параметрите на целите, ангажиментите и договорните отношения за всеки проект/бизнес план.


 

 

 

 

ВИЖТЕ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК  

 
 
 За повече информация пишете на tsochev@e-ferma.bg или в чат системата на сайта.